Donika Gashi

Outcome 2 Facilitator

Kosovo
Matching skills to jobs (MSJ)